Informace k zápisu do prvních tříd, který se uskuteční 9. 4. – 10. 4. 2019Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se koná v úterý 9. 4. 2019 a středu 10. 4. 2019 od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Zákonní zástupci se dostaví s dítětem a předloží průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Zápis se týká dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2019.

K zápisu se může dostavit i pětileté dítě, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to zákonný zástupce za podmínek:

a)   pokud dosáhne šesti let v září – prosinci 2019, musí mít doporučení školského poradenského zařízení,

b) pokud dosáhne šesti let v lednu – červnu 2019, musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis se týká i dětí, které měly odloženu školní docházku (přijdou k zápisu podruhé). V tomto případě zákonný zástupce navíc předloží Rozhodnutí o odkladu školní docházky.

O odkladu školní docházky o jeden školní rok rozhoduje ředitelka školy.

Žádost o odklad je nutné doložit doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud budete žádat o odklad, účast dítěte u zápisu není nutná.

Kritéria pro přijímání žáků:

1. Trvalé bydliště ve školském  obvodu.

Školský obvod Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace:

U Sýpek, Smetanova, Štěchovice, Koperníkova, Lutopecká, U Strže, Na Lindovce, Víta Nejedlého, Pod Barbořinou, Žerotínova, Květná, Františka Vančury, Kojetínská, Bedřicha Zelinky, Školní, Odbojářů, Profesora Vojtěcha Tučka, Kazimíra Rudého, Josefa Obadala, Josefa Homoly, Generála Svobody, Pavlákova, Ladislava Pavlíka, Havlíčkova směrem ke škole, náměstí Míru, Soudní, K Vodojemu, Skalky, Vinohrádky, Nad Lomy, Strážná, Ostrov, Hradisko, Postoupky.

2. V případě nevyužité kapacity pro děti ze školského obvodu (75 žáků) budou následně přijímány děti mimo školský obvod.

3. V případě nenaplnění kapacity dětmi ze školského obvodu a v případě většího množství dětí z jiných  školských obvodů než je kapacita přijímaných žáků, bude u těchto dětí o pořadí jejich přijetí  rozhodnuto losováním.

Kritéria přijetí žáka do školní družiny:

1. Do ŠD mohou být přijati pouze žáci ZŠ U Sýpek Kroměříž.

2. Budou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. roč., další žáci do  naplnění kapacity 4 oddělení ŠD. V tomto případě rozhoduje datum podání přihlášky.

Průběh zápisu:

Formální část – zákonný zástupce vyplní dokumentaci potřebnou k zápisu.

Neformální část – má motivační charakter a je zacílena na dítě, kterému je  pod vedením zkušených učitelů  prostřednictvím zajímavých aktivit umožněno hravou formou prožít ve škole  zápis do 1. třídy.

Dokumentace žáka potřebná k přijetí k základnímu vzdělávání, bude vedena pod registračním číslem žáka, které obdrží zákonný zástupce při zápisu. Pod tímto registračním číslem pak bude výsledek zápisu zveřejněn na seznamu žáků přijatých k základnímu vzdělávání. Tento seznam bude nejpozději od pondělí 16. 4. 2018 zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách školy.

Písemné Rozhodnutí o přijetí žáka (žákyně) k základnímu vzdělávání si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně v kanceláři školy od úterýdne 23. 4. 2019 od 7:00 hod. do 14.00 hod.

Formuláře, které může zákonný zástupce vyplnit předem a přinést k zápisu:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Zápisní list

 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku:

Desatero pro rodičeK této aktualitě není možno přidávat komentáře.