Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021Vážení zákonní zástupci,

zápis do prvních tříd bude v tomto roce probíhat  distanční formou a bez přítomnosti dětí.

Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 , tedy dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2020.

K zápisu se může dostavit i pětileté dítě, pokud je přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce za podmínek:

a)   pokud dosáhne šesti let v září – prosinci 2019, musí mít doporučení školského poradenského zařízení,

b) pokud dosáhne šesti let v lednu – červnu 2019, musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Termín podání žádostí k přijetí nebo žádostí o odklad

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádosti o odklad školní docházky se budou přijímat v termínu od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020.

Podklady

a) Pokud budete žádat o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, doložíte:

žádost: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisní list: Zápisní list

kopii průkazu totožnosti (občanského průkazu, pasu) / scan, foto

kopii rodného listu dítěte (scan, foto) 

souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení: Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení

Pokud je zákonný zástupce ustanoven soudním rozhodnutím, doloží jeho kopii.

Pokud budete žádat o přijetí k základnímu vzdělávání po odkladu školní docházky, doložíte k žádosti o přijetí kopii rozhodnutí o odkladu.

b) Pokud budete žádat o odklad školní docházky o jeden školní rok, doložíte:

žádost: Žádost o odklad povinné školní docházky

k  žádosti je nutné doložit doporučující posouzením školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. K doložení těchto příloh je stanoven termín do 31. července 2020.

kopii průkazu totožnosti (občanského průkazu, pasu)

kopii rodného listu dítěte (scan, foto) 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení: Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení – odklad

 Způsob podání žádostí

Žádosti můžete podat:

  1. e-mailem na adresu: reditelka@zssypky.cz  – elektronicky podepsanou zákonným zástupcem
  2. datovou schránkou na:  zu5mnva
  3. vhozením do schránky na dopisy u vchodu do školy 

Kritéria pro přijímání žáků

  1. Trvalé bydliště ve školském  obvodu.
  2. V případě nevyužité kapacity pro děti ze školského obvodu (75 žáků) budou následně přijímány děti mimo školský obvod.
  3. V případě nenaplnění kapacity dětmi ze školského obvodu a v případě většího množství dětí z jiných  školských obvodů než je kapacita přijímaných žáků, bude u těchto dětí o pořadí jejich přijetí rozhodnuto losováním.

Školský obvod

Ulice: U Sýpek, Smetanova, Štěchovice, Koperníkova, Lutopecká, U Strže, Na Lindovce, Víta Nejedlého, Pod Barbořinou, Žerotínova, Květná, Františka Vančury, Kojetínská, Bedřicha Zelinky, Školní, Odbojářů, Profesora Vojtěcha Tučka, Kazimíra Rudého, Josefa Obadala, Josefa Homoly, Generála Svobody, Pavlákova, Ladislava Pavlíka, Havlíčkova směrem ke škole, náměstí Míru, Soudní, K Vodojemu, Skalky, Vinohrádky, Nad Lomy, Strážná, Ostrov, Hradisko, Postoupky.

Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním číslem žáka na úřední desce u vchodu do školy a na webových stránkách školy v termínu do 30. dubna 2020. Registrační čísla k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání Vám budou zaslána na Váš e-mail.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky Vám po doložení všech příloh bude doručeno poštou nebo do Vaší datové schránky.

Informativní materiál

Desatero pro rodiče: Desatero-pro-rodiče

 

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že tuto mimořádnou formu zápisu společně zvládneme.

Pokud byste měli nějakou nejasnost, volejte na tel.: 736 605 691, nebo napište na e-mail: reditelka@zssypky.cz

 

 

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.