Zaměření školy

Škola leží v klidné části města v blízkosti  Květné a Podzámecké zahrady, které byly zařazeny do seznamu památek UNESCO.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 333 žáci, jsou rozděleni  do 16 tříd. Škola má 34 pedagogických pracovníků. Jsme školou komunitní a snažíme se o vytvoření přátelského klimatu, ve kterém se žákům i učitelům dobře vzdělává a pracuje a díky kterému se nám daří výborně spolupracovat s rodiči našich žáků. Střední velikost školy nám umožňuje  individuální přístup k našim žákům. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost a je přirozenou formou zaměřeno zejména na výuku cizích jazyků. Anglický jazyk se žáci učí již od první třídy jako povinný předmět a angličtina se prolíná celou školní výukou. Druhý cizí jazyk se u nás vyučuje již od šestého ročníku a žáci si volí mezi němčinou, francouzštinou a ruštinou. Výuka cizích jazyků probíhá v menších skupinách žáků a je podpořena rodilými mluvčími. Ve škole působí výchovná poradkyně, školní psycholožka, dvě speciální pedagožky a tři asistentky pedagoga. Naši žáci mají možnost zapojit se do rozmanitých mimoškolních aktivit, školních zájezdů, kurzů a pobytů v přírodě. Pro výuku jsou využívány odborné pracovny fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, cizích jazyků, výtvarné výchovy, chemická laboratoř, dílna pro technické práce, keramická dílna, čítárna a učebna informatiky. Používání ICT technologií je ve škole běžným standardem. Budova školy je pokryta WI-FI síti.

Naše značky kvality jsou:

Škola je jednou z 50 škol v ČR, které jsou přidruženy k UNESCO. Do mezinárodní sítě škol přidružených k UNESCO v rámci projektu ASPnet byla zařazena v roce 2002 a své členství musí vzhledem k České komisi UNESCO každoročně obhajovat konkrétními aktivitami a výstupy své činnosti.

Od roku 2003 patříme do sítě Zdravých škol (Škol podporujících zdraví).  V roce 2010 se škola stala jako třetí v ČR součástí mezinárodní sítě Bezpečných škol.