O školní družině

 Školní družina Sedmikráska

  1. oddělení: pí vychovatelka Hana Kunčarová, přízemí budovy I. stupně
  2. oddělení: pí vychovatelka Leona Kociánová, DiS., 2. podlaží budovy I. stupně
  3. oddělení: pí vychovatelka Lucie Černá, 1. podlaží budovy I. stupně
  4. oddělení: pí vychovatelka Mgr. Radka Staňková, 1. podlaží budovy I. stupně

Kontakty na vychovatelky naleznete zde

Cílem zájmového vzdělávání účastníků (žáků) ve školní družině ZŠ U Sýpek je:

– naučit žáky správnému chování k ostatním žákům, pedagogům a dospělým osobám,
– naučit žáka správným zásadám společenského chování,
– probouzet v žákovi kladný vztah ke škole a ke vzdělání, odpočinku a relaxaci,
– výraznou motivací nabízet zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti žáků,
– naučit žáky dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
– vést k pochopení a uplatňování demokratických zásad, každý má svá práva, ale i povinnosti,
– vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě.

Organizace činnosti

 

Provoz školní družiny

Ranní provoz: 6:30 – 7:40 hod. Žáci přichází sami nejpozději do 7.25 hodin a zvoní na zvonek u pí. vychovatelky, která má ranní provoz. Místnost ranního provozu je v sudém týdnu u pí vychovatelky Kunčarové a v týdnu lichém u pí. vychovatelky Kociánové.

Odpolední provoz: 11:40 – 16:30 hod. Vychovatelky přebírají žáky od učitelů po ukončení vyučování.
Vyzvedávání žáků je možné do 13:15, od 13:45 do 14:00 a poté nejdříve od 14:45 hodin. Prodloužený provoz ŠD do 16:30 hod. bude u pí. vychovatelky L. Černé.

Dojíždějící žáky pouštíme v 13:00, 13:55 a 14:45 hodin z oddělení ŠD, autobus jezdí od zastávky u školy v 13:16 hod, 14:08 hodin a 15:02 hod.
O hlavních a vedlejších prázdninách je ŠD mimo provoz.
Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.
Akce školní družiny v průběhu školního roku budou pro zákonné zástupce zveřejněny v časovém předstihu ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.
Pokud žáci navštěvují kroužky pořádané školou v odpoledních hodinách, odchází a vrací se zpět do školní družiny. Po dobu trvání kroužků přebírá za žáka odpovědnost vedoucí kroužků.

Školní potřeby do ŠD:

– deníček označený jménem žáka,
– jedno balení kuchyňských papírových utěrek (podepsané),
– papírové kapesníky v krabičce nebo v balení (podepsané),
– doporučujeme převlečení na školní hřiště, v podepsaném pytlíku, zůstává v šatně.

Stravování

Žáci dochází společně na oběd s vychovatelkou školní družiny a pak se společně vrací do prostor školní družiny.
Žáci jdou na oběd ihned po skončení vyučování a řídí se rozpisem provozu výdeje obědů školní jídelny.
Obědy pro žáky školní družiny jsou vydávány od 11.50 do 13.15 hod.
Doporučujeme zákonným zástupcům zajistit odpolední svačinu, děti svačí od 14. 40 – 15. 00 hod. v odděleních ŠD.
Zákonný zástupce nesmí vstupovat do školní jídelny během obědu dětí, vyčkává u vchodu do školy.

Za přihlášení a odhlášení obědů zodpovídá zákonný zástupce.

Odchod ze ŠD – od 1. 10. 2020

Zákonný zástupce či pověřená osoba u vchodu školy přiloží čip k terminálu, který je umístěn pod zvonky. Ten krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno žáka. Terminál po načtení čipu předá požadavek do příslušného oddělení ŠD. Zákonný zástupce či pověřená osoba přebírají plnou odpovědnost za žáka po jeho průchodu vnitřními vchodovými dveřmi.

Při vyzvedávání žáka ze ŠD není vstup do ŠD a prostoru šaten z bezpečnostních důvodů dovolen zákonným zástupcům ani jiným osobám. Vstup povolen pouze se svolením pedagogického pracovníka.
Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vychovatelky školní družiny.
Pokud žák navštíví akci v rámci ŠD, je nutné ho vyzvednout v uvedený čas.

Pokud bude změna odchodu žáka z ŠD, zákonný zástupce den předem písemně oznámí do deníčku vychovatelce školní družiny změnu odchodu; ve výjimečných případech jako např. opomenutí je vhodné poslat mobilní textovou zprávu či zavolat vychovatelce na služební mobil a další den do deníčku dopsat s příslušným datem změny v odchodu.
Provozní doba školní družiny končí v 16.30 hodin
Zákonní zástupci žáka, nebo jimi pověřená osoba jsou povinni vyzvednout žáka nejpozději do konce provozní doby školní družiny. V případě, že tak neučiní, postupuje vychovatelka takto:
– Opakovaně telefonuje zákonným zástupcům žáka.
– Informuje ředitelku školy.

Způsoby úhrady za pobyt ve školní družině

  1. Trvalým příkazem na účet č. 000027-1499520287, kód banky 0100
  • za měsíc 160,- Kč, nejpozději do 20. dne daného měsíce
  • za 1. pololetí částku 800,- Kč do 30. 9.
  • za školní rok částku 1600,- Kč do 30. 9.
  • za   2. pololetí   částku 800,-   Kč do   31. 1.
  1. Pokud není možnost internetového bankovnictví, prosíme zaplatit přímo u paní hospodářky školy pí. M. Hlaváčové.

Platbu je možno provést až po obdržení variabilního symbolu, který je žákům přidělen v září a bude zadán v Edookitu.

Prostory školní družiny

Invalid Displayed Gallery