O školní družině

 Školní družina Sedmikráska

 Školní rok 2019/2020

1. oddělení: pí vychovatelka Hana Kunčarová, přízemí budovy I. stupně, třída: I., II. B

2. oddělení: pí vychovatelka Leona Kociánová, DiS., 2. podlaží budovy I. stupně, třída: II. A, II. B

3. oddělení: pí vychovatelka Bc. Marcela Bartová, 1. podlaží budovy I. stupně, třída: III. B, IV. A

4. oddělení: pí. vychovatelka Mgr. Radka Staňková, 1. podlaží budovy I. stupně, třída: II. B, III. A, IV. B

Kontakty na vychovatelky naleznete zde

Cílem zájmového vzdělávání účastníků (žáků) ve školní družině ZŠ U Sýpek je:

– naučit žáky správnému chování k ostatním žákům, pedagogům a dospělým osobám,
– naučit žáka správným zásadám společenského chování,
– probouzet v žákovi kladný vztah ke škole a ke vzdělání, odpočinku a relaxaci,
– výraznou motivací nabízet zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti žáků,
– naučit žáky dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
– vést k pochopení a uplatňování demokratických zásad, každý má svá práva, ale i povinnosti,
– vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě.

Organizace činnosti

Provoz školní družiny

Ranní provoz: 6:30 – 7:40 hod. Žáci přichází sami, případně v doprovodu zákonných zástupců. Místnost ranního provozu je v sudém týdnu u pí, vychovatelky Kunčarové a v týdnu lichém u pí. vychovatelky Kociánové

Odpolední provoz: 11:40 – 16:30 hod. Vychovatelky přebírají žáky od učitelů po ukončení vyučování.
Vyzvedávání žáků je možné od 12:15 do 13:15 hodin a poté nejdřív od 14:45. Prodloužený provoz ŠD od 16:00 do 16:30 hod. bude v sudý týden u pí. vychovatelky Kociánové a v lichém týdnu u pí. vychovatelky Dvouleté.

Dojíždějící žáky pouštíme v 13.00 a 14.45 hodin z oddělení ŠD, autobus jezdí od zastávky u školy v 13.16 hod a 15.02 hod.
O hlavních a vedlejších prázdninách je ŠD mimo provoz.
Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.
Akce školní družiny v průběhu školního roku budou pro zákonné zástupce zveřejněny v časovém předstihu ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.
Pokud žáci navštěvují kroužky pořádané školou v odpoledních hodinách, odchází a vrací se zpět do školní družiny. Po dobu trvání kroužků přebírá za žáka odpovědnost vedoucí kroužků.

Školní potřeby do ŠD:

– deníček označený jménem žáka,
– jedno balení kuchyňských papírových utěrek (podepsané),
– papírové kapesníky v krabičce nebo v balení (podepsané),
– doporučujeme převlečení na školní hřiště, v podepsaném pytlíku, zůstává v šatně.

Stravování

Žáci dochází společně na oběd s vychovatelkou školní družiny a pak se společně vrací do prostor školní družiny.
Žáci jdou na oběd ihned po skončení vyučování a řídí se rozpisem provozu výdeje obědů školní jídelny.
Obědy pro žáky školní družiny jsou vydávány od 11.50 do 13.15 hod.
Doporučujeme zákonným zástupcům zajistit odpolední svačinu, děti svačí od 14. 40 – 15. 00 hod. v odděleních ŠD.
Zákonný zástupce nesmí vstupovat do školní jídelny během obědu dětí, vyčkává u vchodu do školy.

Za přihlášení a odhlášení obědů zodpovídá zákonný zástupce.

Odchod ze ŠD

Zákonný zástupce u vchodu školy zazvoní na zvonek vychovatelky, vyžádá si žáka a vyčká u vnitřních vchodových dveří. Od této chvíle přebírá za žáka plnou odpovědnost.

Při vyzvedávání žáka zákonní zástupci zvoní na zvonek ŠD a čekají u vchodu do školy.
Zákonný zástupce u vchodu školy zazvoní na zvonek vychovatelky a vyžádá si žáka, kterého osobně přebírá po jeho průchodu vnitřními vchodovými dveřmi. Od této chvíle přebírá za žáka plnou odpovědnost.
Při vyzvedávání žáka ze ŠD není vstup do ŠD a prostoru šaten z bezpečnostních důvodů dovolen zákonným zástupcům ani jiným osobám. Vstup povolen pouze se svolením pedagogického pracovníka.
Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vychovatelky školní družiny.
Pokud žák navštíví akci v rámci ŠD, je nutné ho vyzvednout v uvedený čas.
Vyzvedávání žáků je možné do 13:15 hodin a poté nejdřív od 14:45 hodin. V mezičase je provozována hlavní činnost žáků.
Pokud bude změna odchodu žáka z ŠD, zákonný zástupce den předem písemně oznámí do deníčku vychovatelce školní družiny změnu odchodu; ve výjimečných případech jako např. opomenutí je vhodné poslat mobilní textovou zprávu či zavolat vychovatelce na služební mobil a další den do deníčku dopsat s příslušným datem změny v odchodu.
Provozní doba školní družiny končí v 16.30 hodin
Zákonní zástupci žáka, nebo jimi pověřená osoba jsou povinni vyzvednout žáka nejpozději do konce provozní doby školní družiny. V případě, že tak neučiní, postupuje vychovatelka takto:
– Opakovaně telefonuje zákonným zástupcům žáka.
– Informuje ředitelku školy.

Způsoby úhrady za pobyt ve školní družině

1. Trvalým příkazem na účet č. 000027-1499520287, kód banky 0100, každý kalendářní měsíc školního roku (září – červen) částku 160,-Kč.
2. Předtištěnou školní složenkou:

– za 1. pololetí částku 800,- Kč. do 30. .9.

– za   2. pololetí   částku 800,-   Kč. do   30. 1.

 – za školní rok částku 1600,- Kč. do 30. 9.

Platbu je možno provést až po obdržení variabilního symbolu, který je žákům přidělen v září.

Prostory školní družiny