O školním klubu

Školní klub je určen pro žáky 4. – 9. tříd, zejména těm, kteří dojíždějí a musejí čekat na odpolední autobus, ale i těm, kteří chtějí smysluplně využít svůj čas.

Jednou z činností školního klubu je pravidelná ranní či odpolední docházka do klubu. Děti ho mohou navštěvovat ráno od 6.30 do 7.45 hod. nebo odpoledne od 12.35 do 15.00 hod. Mohou se zde samostatně připravovat na výuku (psát úkoly, referáty apod.), ale také hrát deskové hry nebo mohou v rámci školního klubu navštěvovat zájmové kroužky. Do kroužků mohou chodit i ti žáci, kteří se nebudou účastnit pravidelné činnosti školního klubu.

Činnost klubu je orientována tak, aby uspokojila potřeby a zájmy dětí jak po stránce odpočinku, zábavy, sportovního vyžití, tak po stránce vzdělávání, či přípravě na vyučování. Doplňujeme a rozvíjíme s nimi poznatky z vyučování a jsme nápomocni při plnění domácích úkolů, úzce spolupracujeme s třídními učiteli. Snažíme se o výchovu k odpovědnosti, k sebepoznání, vedeme žáky ke spolupráci ve skupině a posilujeme komunikační dovednosti.

Kapacita ŠK je 30 dětí, v případě většího zájmu budou mít přednost mladší žáci.

Příchody a odchody žáků

Do ŠK budou děti přicházet a odcházet samy bez doprovodu vychovatelky.

Časy příchodů a odchodů žáků v jednotlivých dnech vyplní rodiče v přihlášce do ŠK. Při změně obvyklé docházky informují rodiče vychovatele písemnou žádostí zapsanou v deníčku ŠK. Za mimořádných okolností si může zákonný zástupce přebrat dítě osobně. V těchto případech kontaktujte vychovatele klubu na telefonním čísle 727 965 353.

Činnost ŠK se řídí vnitřním řádem a celoročním plánem.

Ve školním roce jsou v rámci školního klubu (ŠK) nabízeny tyto kroužky:

Keramika –  1. a 2. ročník

Arteterapie –  1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník

Dyslektický kroužek

English Club –  3. a 4. ročník

Logopedie

Vybíjená –  2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník

Pohybové aktivity -  3. a 5. ročník

Výtvarné činnosti -   4. a 9. ročník

Francouzský jazyk -  7. ročník

Cvičení z českého jazyka – 9. ročník

Cvičení z matematiky - 9. ročník

English Club konverzace AJ – 8. a 9. ročník

Tato nabídka platí pouze pro členy školního klubu, kteří platí jednorázový poplatek 350,- Kč na jedno pololetí za členství ve ŠK. Žáci přihlášení do ŠK si mohou vybrat jeden nebo více kroužků, které budou v době svého pobytu ve ŠK navštěvovat. Za účast v kroužku nebude vybírán žádný další poplatek. Příchod do kroužku je možný i v případě pozdějšího konce výuky.

Činnost ŠK je zahájena 4. září 2017 a ukončena 30. 6. 2018.

Činnost zájmových kroužků je zahájena 11. září 2017.