Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vychází z dlouhodobé koncepce a vizí školy a jeho motivační název „Škola pro budoucnost“ vystihuje jeho hlavní cíl – vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí, které je motivují pro jejich celoživotní učení, a dají jim základ pro vstup do života a pracovního procesu. Školní vzdělávací program zvýšenou dotací hodin cizího jazyka odráží úsilí školy prohloubit jazykové vzdělávaní žáků a vytvořit základy pro jejich globální vnímání světa. Program zahrnuje individuální přístup a péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a  péči o nadané žáky.

Škola klade důraz na využívání informačních a komunikačních technologií a moderních učebních pomůcek.

Školní vzdělávací program je zaměřen na celé spektrum populace a umožňuje prožít radost z úspěchu a vzdělávání každému žáku.

Součástí ŠVP ZV jsou školní projekty zejména ekologické, projekty zaměřující se na náš region a město Kroměříž, projekty korespondující s posláním světové organizace UNESCO a projekty Napříč školou posilující kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální. Škola se významně zaměřuje na prevenci rizikových sociálních jevů a realizuje projekty preventivních aktivit (Bezpečná škola, Osobnostně-sociální rozvoj, Zdravý životní styl atd.)

 

Učební plán I. stupeň  
Vzdělávací oblast Předmět  1.  2.  3.  4.  5. Celkem Disponibilní dotace
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 (2) 8 (2) 9 (2) 8 (1) 7 (1) 41 8
Anglický jazyk 1 (1) 2 (1) 3 3 4 13 2
Matematika a její aplikace Matematika 4 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 24 4
Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 0
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda 2 2 2 3 3 12 0
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 12 0
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Člověk a jeho zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 0
Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5 0
21 22 24 25 26 118 14

Poznámky k učebnímu plánu I. stupně:

Tento učební plán je závazný po žáky nastupující 1. 9. 2017 do prvního ročníku a žáky 2. ročníku, žáci třetího až pátého ročníku jsou vzděláváni podle učebního plánu ŠVP ZV Škola pro budoucnost 4. verze.

V rámci disponibilní časové dotace jsme na prvním stupni posílili především vzdělávací obor Český jazyk a literatura – z disponibilní dotace došlo k posílení předmětu o 8 vyučovacích hodin. Hodiny jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti s důrazem na čtení s  porozuměním a na realizaci průřezových témat.

Cizí jazyk – z disponibilní dotace došlo k posílení předmětu o 4 vyučovací hodiny. Žákům je přednostně nabízen anglický jazyk. Předmět je vyučován převážně ve skupinách (podle počtu žáků v ročníku).

Předmět Matematika byl z disponibilní časové dotace posílen o 4 hodiny.

Předmět Informatika je vyučován v méně početných skupinách žáků podle počtu pracovních stanic v počítačových učebnách.

Člověk a jeho svět –  tato vzdělávací oblast rozdělena v  1. – 3. ročníku  do předmětu Prvouka a  ve 4. – 5. ročníku do předmětů Vlastivěda a Přírodověda.

Tělesná výchova – ve 3. a 4. ročníku realizujeme v rámci předmětu plavecký výcvik v celkové dotaci 40 hodin.

Tento učební plán je závazný pro žáky nastupující 1. 9. 2016 do pátého ročníku. Žáci šestého až devátého ročníku jsou vzděláváni podle učebního plánu ŠVP ZV Škola pro budoucnost 4. verze.

Učební plán II. stupeň  
Vzdělávací oblast Předmět  6..  7. 8.  9. Celkem Disponibilní dotace
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 5 (1) 4 (1) 5 (1) 5 (1) 19 4
Anglický jazyk (1) 4 4 (1) 3 14 2
Další cizí jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk 2 (2) 2 (2) 2 (2) 7 6
Matematika a její aplikace Matematika 4 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 19 4
Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 (1) 2 1
Člověk a společnost Dějepis 2 2 1 2 11 0
Výchova k občanství 1 1 1 1
Člověk a příroda Fyzika 2 2 2 (1) 1 24 4
Chemie     2 2 (1)
Přírodopis 2 1 2 2 (1)
Zeměpis 2 (1) 1 2
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 11 1
Výtvarná výchova 2 2 2 (1) 1
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1 1 1 (1)   11 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 (1) 4 1
30 30 32 30 122 24

Na druhém stupni školy jsme posílili hodinovou dotaci v rámci povinných vyučovacích předmětů ve vzdělávacích oborech:

Český jazyk a literatura byl z disponibilní časové dotace posílen o 3 vyučovací hodiny. Hodiny jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti, s důrazem na čtení s porozuměním
a realizaci průřezových témat.

Cizí jazyk – vyučuje se anglický jazyk, v souladu s filosofií školy došlo z disponibilní dotace k posílení předmětu o 2 vyučovací hodiny. Předmět je vyučován převážně ve skupinách (podle počtu žáků v ročníku).

Další cizí jazyk – povinně od 1. 9. 2013 pro žáky 7. ročníku, škola nabízí německý a ruský jazyk. V přechodném období ve školním roce 2013/2014 se žáci 8. ročníku učí další cizí jazyk v časové dotaci 3 hodiny týdně a stejní žáci 9. ročníku ve školním roce 2014/2015 také tři hodiny týdně. V těchto ročnících je jim snížena časová dotace anglického jazyka o 1 hodinu v každém ročníku.  Od 1. 9. 2016 je další cizí jazyk vyučován od 6. ročníku. Žáci, kteří  od 1. 9. 2016 pokračují ve vzdělávání v sedmém ročníku, jsou nadále vzděláváni podle učebního plánu 4. verze ŠVP.

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace byla z disponibilní dotace posílena z důvodu náročnosti učiva a potřeby jeho procvičování o 3 vyučovací hodiny.

Informatika a komunikační technologie – z disponibilní dotace došlo k posílení předmětu Informatika o 1 hodinu zařazením výuky do 7. ročníku. Žáci jsou vyučováni ve skupinách podle počtu pracovních stanic v počítačových učebnách.

Vzdělávací oblast Člověk a příroda byla posílena o 4 hodiny z důvodu realizace průřezových témat, především environmentální výchovy.

Výtvarná výchova byla posílena o 1 hodinu z důvodu potřeby posílení estetického vnímání žáků.

Výchova ke zdraví je v souladu se školní filosofií posílena o 2 vyučovací hodiny. V předmětu jsou také realizována průřezová témata.

Předmět Člověk a svět práce byl posílen z disponibilní dotace o 1 hodinu. V předmětu se vyučují témata Práce s technickými materiály, Pěstitelství, Svět práce, Provoz a údržba domácnosti.