Školní psycholog

Školní psycholožka

Mgr. et Mgr. Barbora Glogarová

Pracovna: 2. patro vlevo na konci chodby (dveře č. 61)

E-mail: barbora.glogarova@zssypky.cz

Telefon: 721 026 697

 

Konzultační hodiny:

Krizová intervence okamžitě.

Na konzultaci je vhodné se objednat (nejlépe přes email barbora.glogarova@zssypky.cz). V emailu prosím uveďte jméno dítěte, třídu, jméno zákonného zástupce a telefonický kontakt.

V případě, že se nám nezdaří telefonický kontakt Vás budu kontaktovat v nejbližším možném termínu.

Pondělí:  7:30 – 14:00

Úterý:     7:30 – 14:00

Středa:    7:30 – 15:30

Čtvrtek:  7:30 – 14:00

Pátek:     7:30 – 14:00

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Jaká je pracovní náplň školního psychologa?

– pomáhá při zápisu do 1. ročníků základní školy

– vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni,

– provádí diagnostiku:

                        – kognitivních schopností žáků (intelekt, pozornost)

                        – u žáků neprospívajících, s potížemi ve čtení psaní či počítání,

                       – profesní orientace vycházejících žáků a poradenství,

                       – sociálního klimatu tříd,                                             

– pomáhá dětem při neprospěchu – screening poruch učení na 1. stupni

– realizuje osvětu v oblasti hygieny učení a strategií učení

– optimalizuje učební styly nadaných žáků

– rychle zasahuje při zvládání krizových životních situací,

– účastní se plánování a provádí preventivní programy pro třídy ve spolupráci s třídními učiteli a ŠPP,

– pracuje se třídami na prevenci sociálně patologických jevů ve třídách,

– organizuje výjezdové akce se třídami s psychologickou náplní

– poskytuje odbornou pomoc a metodickou podporu učitelům,

 – poradenství rodičům žáků s výchovnými a výukovými potížemi.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zák. zástupců a pedagogů.

Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zák. zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní, nebo tělesné zdraví žáka, nebo osob v jeho okolí. Informace a data o žácích a jejich rodičích jsou důvěrná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Tato činnost probíhá na základě generálního souhlasu zákonného zástupce. V případě delší individuální či skupinové péče je potřebný individuální souhlas zákonného zástupce.