Žákovský parlament

Školní rok 2018/2019

Hlavní náplní činnosti Žákovského parlamentu je:

- zapojení žáků do života školy
- učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
- spolupodílení se na dodržování pravidel školy
- vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
- připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
- organizace školních akcí a soutěží
- seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
- spolupráce se školní jídelnou

ZÁSTUPCI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Třída Zástupce
II. A Sláma M., Wicerzyková M.
II. B Rygál V., Machalová N.
III. A Hanáková E.
III. B Šebestík Š, Čechová E.
IV. A Mézlová L., Ivánek D.
IV. B Pálková V., Vrtalová E.
V. A Vondrušková E., Hassová S.
V. B Rygálová H., Diblík J.
VI. A Korbel A., Zezulková V.
VI. B Dobešová D., Daňková E.
VII. Soldánová S.
VIII. A Skopalík J.
VIII. B Šuléřová L., Borovka V.
IX Sum B., Macháň M.

Předseda: Boleslav Sum

Místopředseda: Hana Rygálová

Nástěnka: Veronika Pálková, Ema Vrtalová

Školní rozhlas: Linda Šuléřová

Koordinátor: Lenka Hudečková, DiS.

Plán ŽP 2019

Termíny schůzek

Schůzky se budou konat vždy 1x za měsíc a budou probíhat v 7:00 hodin ráno v učebně cizího jazyka.

Termíny schůzek:

ČT 27. 9. 2018
12. 10. 2018
9. 11. 2018
14. 12. 2018
11. 1. 2019
8. 2. 2019
8. 3. 2019
12. 4. 2019
10. 5. 2019
14. 6. 2019

 

Povinnosti člena žákovského parlamentu

Pravidelně se zúčastňuje schůzek žákovského parlamentu.

Spolupracuje s vedením školy.

Dodržuje zásady slušného chování a je příkladným reprezentantem školy.

 

Pravidla chování členů žákovského parlamentu

Dodržovat pravidla vzájemné komunikace.

Respektovat názory druhých.

Předávat spolužákům nezkreslené a pravdivé informace.

Vzájemně spolupracovat.

 

Cíle žákovského parlamentu

Zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy.

Pomáhá s organizací třídních, resp. školních akcí.

Řeší připomínky a návrhy žáků, které se týkají života školy.