Informace k zápisu do 1. třídVážení zákonní zástupci,

zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 bude v tomto roce probíhat distanční formou.

Zápis se týká šestiletých dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015, tedy dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2021.

Pětileté dítě může být zapsáno jen pokud  je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Pokud dosáhne šesti let v září – prosinci 2021, musí mít doporučení školského poradenského zařízení. Pokud dosáhne šesti let v lednu – červnu 2022, musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Žádosti se budou přijímat v termínu od 1. dubna 2021 do 20. dubna 2021.

Škole budete podávat vždy jen jednu žádost, a to buď Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání včetně příloh, nebo, pokud budete žádat o odklad školní docházky, podáte  Žádost o odklad školní docházky včetně příloh.

Žádost včetně příloh můžete podat těmito způsoby:

a) odesláním do datové schránky školy: zu5mnva

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na: reditelka@zssypky.cz (Pozor –  elektronický podpis není totéž co elektronické odeslání podepsané žádosti). Pokud nemáte elektronický podpis, je nutno e-mailem odeslanou žádost do 5 dnů potvrdit škole vlastnoručním podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží)

c) poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

d) vložením do poštovní schránky u vchodu do budovy (žádost a přílohy vložíte do jedné obálky)

e) osobním podáním ve škole (jen ve výjimečných případech po předchozí domluvě na tel. 573 338 164)

Tiskopisy k Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

V listinné podobě je budete mít k dispozici v obálkách na stolečku v zádveří školy.

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.doc ;  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf
 2. Zápisní list.docx ;   Zápisní list.pdf
 3.  Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení.docx   Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení.pdf
 4. Kopie rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v listinné podobě – prostá kopie.
 5.  Kopie průkazu totožnosti zákonného zástupce (občanského průkazu, pasu) / scan, foto, nebo v listinné podobě (prostá kopie).
 6. Pokud budete žádat o přijetí k základnímu vzdělávání po odkladu školní docházky, doložíte k žádosti o přijetí kopii rozhodnutí o odkladu.

Pokud je zákonný zástupce ustanoven soudním rozhodnutím, doloží jeho kopii.

Tiskopisy k Žádosti o odklad povinné školní docházky:

V listinné podobě je budete mít k dispozici v obálkách na stolečku v zádveří školy.

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf  ;  Žádost o odklad povinné školní docházky.doc    
 2. Kopie rodného listu dítěte (scan, foto), nebo v listinné podobě -prostá kopie.
 3. Kopie průkazu totožnosti zákonného zástupce (občanského průkazu, pasu) / scan, foto – nebo v listinné podobě (prostá kopie)
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení.docx  Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení.pdf
 5.  Doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pokud máte vyřízeno, doložte jej s žádostí,  jinak doručte do školy nejpozději do 11. 6. 2021).
 6. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud máte vyřízeno, doložte jej s žádostí, jinak doručte do školy nejpozději do 11. 6. 2021).

Kritéria pro přijímání žáků

 1. Trvalé bydliště ve školském  obvodu Základní školy, Kroměříž,
  U Sýpek 1462, příspěvkové organizace:

Ulice: U Sýpek, Smetanova, Štěchovice, Koperníkova, Lutopecká,
U Strže, Na Lindovce, Víta Nejedlého, Pod Barbořinou, Žerotínova, Květná, Františka Vančury, Kojetínská, Bedřicha Zelinky, Školní, Odbojářů, Profesora Vojtěcha Tučka, Kazimíra Rudého, Josefa Obadala, Josefa Homoly, Generála Svobody, Pavlákova, Ladislava Pavlíka, Havlíčkova směrem ke škole, náměstí Míru, Soudní, K Vodojemu, Skalky, Vinohrádky, Nad Lomy, Strážná, Ostrov, Hradisko, Postoupky.

 1. V případě nevyužité kapacity pro děti ze školského obvodu (75 žáků) budou následně přijímány děti mimo školský obvod.
 2. V případě nenaplnění kapacity dětmi ze školského obvodu a v případě většího množství dětí z jiných  školských obvodů než je kapacita přijímaných žáků, bude u těchto dětí o pořadí jejich přijetí rozhodnuto losováním.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním číslem žáka na úřední desce u vchodu do školy a na webových stránkách školy v termínu do 30. dubna 2020.

Registrační čísla žáka Vám budou přidělena školou po podání žádosti
a budete o nich zpětně informování na Vámi uvedený kontaktní údaj v Zápisovém listě.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky Vám po doložení všech příloh bude doručeno poštou nebo do Vaší datové schránky.

Informativní materiál:  Desatero-pro-rodiče

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že tuto mimořádnou formu zápisu společně zvládneme.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel.: 736 605 691, více o zápisu a vzdělávání v prvním ročníku, školní družině apod. se můžete dovědět na on-line schůzce na Dni otevřených dveří 18. 3. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.