Informace k přijímacím zkouškám na SŠ a víceletá gymnáziaUchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Pokud uchazeč podá pro 1. kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, koná JPZ dvakrát. V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, ve 2. řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí. Podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou na obor s výučním listem či závěrečnou zkouškou, koná JPZ pouze jednou.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

  1. Obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2022
  2. Obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2023

Termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory: 13. a 14. dubna 2023

Šestiletá a osmiletá gymnázia: 17. a 18. dubna 2023

JPZ  v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: úterý 10. května 2023
  2. termín: středa 11. května 2023

JPZ se nekoná do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou a do oborů vzdělání s výučním listem.

Škola žákům VYDÁ předtištěné přihlášky na SŠ na základě vyplněného dotazníku výchovné poradkyně a jeden zápisový lístek. Přihlášky si na školy zasílají/odevzdávají zákonní zástupci sami.

Zápisový lístek

Zákonný zástupce uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.

 

Více informací zde: prijimacky.cermat.czK této aktualitě není možno přidávat komentáře.