Informace k zápisu do 1. třídy ve dnech 5. 4. a 6. 4. 2022Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

zápis do první třídy pro školní rok 2022/2023 bude v tomto roce probíhat prezenční formou ve dnech 5. dubna 2022 a 6. dubna 2022 vždy od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Zápis se týká šestiletých dětí narozených od 1. září 2015 do 31. srpna 2016, tedy dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2022.

Pětileté dítě může být zapsáno, jen pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Pokud dosáhne šesti let v září – prosinci 2022, musí mít doporučení školského poradenského zařízení. Pokud dosáhne šesti let v lednu – červnu 2023, musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Škole budete podávat vždy jen jednu žádost, a to buď Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání včetně příloh, nebo, pokud budete žádat o odklad školní docházky, podáte  Žádost o odklad školní docházky včetně příloh.

Tiskopisy k Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

a) V listinné podobě Vám budou formuláře předloženy k vyplnění při zápise ve škole.

b) Pokud si formuláře chcete vyplnit předem a vyplněné je při zápise již pouze odevzdat, v elektronické podobě je naleznete zde:

 1.  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. docx 

      Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf

2.  Zápisní list.docx

      Zápisní list.pdf

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení.docx 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení.pdf

Při zápise na místě ve škole dále předložíte:

4. Průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, pas)

5. Rodný list dítěte

6. Pokud budete žádat o přijetí k základnímu vzdělávání po odkladu školní docházky, doložíte k žádosti o přijetí kopii rozhodnutí o odkladu.

7. Pokud je zákonný zástupce ustanoven soudním rozhodnutím, doloží jeho kopii.

Tiskopisy k Žádosti o odklad povinné školní docházky:

a) V listinné podobě je budete mít k dispozici pro vyplnění při zápise ve škole.

b) Pokud si formuláře chcete vyplnit předem a vyplněné je při zápise již pouze odevzdat, v elektronické podobě je naleznete zde:

  1.  Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf   Žádost o odklad povinné školní docházky.doc    

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení.docx  Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení.pdf

Ve škole dále předložíte:

4. Průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, pas)

5. Rodný list dítěte

6. Doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pokud máte vyřízeno, doložte jej s žádostí,  jinak doručte do školy nejpozději do 11. 6. 2022).

7. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud máte vyřízeno, doložte jej s žádostí, jinak doručte do školy nejpozději do 11. 6. 2022).

Kritéria pro přijímání žáků

  1. Trvalé bydliště ve školském  obvodu Základní školy, Kroměříž,
    U Sýpek 1462, příspěvkové organizace:

Ulice: U Sýpek, Smetanova, Štěchovice, Koperníkova, Lutopecká,
U Strže, Na Lindovce, Víta Nejedlého, Pod Barbořinou, Žerotínova, Květná, Františka Vančury, Kojetínská, Bedřicha Zelinky, Školní, Odbojářů, Profesora Vojtěcha Tučka, Kazimíra Rudého, Josefa Obadala, Josefa Homoly, Generála Svobody, Pavlákova, Ladislava Pavlíka, Havlíčkova směrem ke škole, náměstí Míru, Soudní, K Vodojemu, Skalky, Vinohrádky, Nad Lomy, Strážná, Ostrov, Hradisko, Postoupky.

  1. V případě nevyužité kapacity pro děti ze školského obvodu (75 žáků) budou následně přijímány děti mimo školský obvod.
  2. V případě nenaplnění kapacity dětmi ze školského obvodu a v případě většího množství dětí z jiných  školských obvodů než je kapacita přijímaných žáků, bude u těchto dětí o pořadí jejich přijetí rozhodnuto losováním.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním číslem žáka  na úřední desce u vchodu do školy a na webových stránkách školy v termínu do 30. dubna 2022.

Registrační čísla žáka Vám budou přidělena školou po podání žádosti.
Rozhodnutí o odkladu školní docházky Vám po doložení všech příloh bude doručeno poštou nebo do Vaší datové schránky.

Informativní materiál:  Desatero-pro-rodiče

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel.: 736 605 691. 

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.