Projekty OPVK

Výzva č. 57 – Rozvoj komunikačních dovedností žáků a učitelů v anglickém jazyce

logolinkII_bar.

 

Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  (Výzva č. 57) získala naše škola finanční prostředky na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků i učitelů v anglickém jazyce. Do projektu jsou  zahrnuti všichni žáci 2. stupně školy a 8 pedagogů.  Pro podporu výuky angličtiny budou mít žáci k  dispozici kombinovaný výukový systém (blended learning), který pod vedením učitele budou moci využívat ve škole i doma.  Projekt začínáme realizovat od září 2015.

Výzva č. 57 – Rozvoj technických dovedností žáků

logolinkII_bar.

Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  (Výzva č. 57) získala naše škola finanční prostředky na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni školy. Ze získané  finanční podpory 204 112 Kč budeme moci obnovit vybavení školní dílny novým nářadím pro žáky a pedagoga. Žáci budou vytvářet  žákovské výrobky podle pracovních listů s nákresy. Projektem chceme podpořit zručnost, řemeslné a technické dovednosti našich žáků. Projekt začínáme realizovat od září 2015.

Výzva č. 56 – Čtenářská gramotnost

logolinkII_bar.

Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  (Výzva č. 56) získala škola finanční prostředky na zavedení nové formy rozvoje čtenářství, tzv. čtenářských dílen od 2. do 9. ročníku, na rozšíření  školní knihovny o minimálně 400 nových titulů a vzdělávání učitelů v rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků napříč celou školou. Projekt začínáme realizovat od září 2015.

EU peníze školám

logolinkII_bar.

Projekt EU peníze školám probíhal ve škole od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2014 a byl zaměřen na individualizaci výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti (český jazyk), matematické gramotnosti (matematika) a přírodovědné gramotnosti (přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie). Z finančních prostředků čerpaných z projektu bylo umožněno dělení tříd na skupiny ve výuce těchto předmětů:

Předmět Třída Počet hodin za týden
Český jazyk III. 1
VI. 1
VII. 1
VIII. 1
IX. 1
Matematika III. 1
VI. 1
VII. 1
VIII. 1
IX. 1
Přírodopis VII. 1
IX. 1
Zeměpis VI. 1
VII. 1
IX. 1
Fyzika VI. 1
Chemie IX. 2

Z těchto prostředků byl také hrazen metodický kurz pro učitele anglického jazyka a vybavení kabinetů novými učebními pomůckami, učebnicemi a didaktickou technikou.

 

Škola pro radostlogolinkII_bar.

 

Škola pro radost byl název grantového projektu, který napomáhal všem žákům ZŠ U Sýpek dosahovat co nejlepších studijních výsledků a smysluplně trávit volný čas. Projekt byl realizován v ZŠ U Sýpek v Kroměříži od srpna 2012 v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.39 Rovné příležitosti dětí a žáků ve Zlínském kraji II. Ten je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu  (projekt již byl ukončen).

Díky tomuto grantovému projektu vznikl ve škole nový Školní klub inkluzivních kroužků. Nabízel 13 kroužků a jeho činnost byla integrována do systému volnočasových aktivit a propojena se školním rozvrhem. Kroužky jako Logik – pro mimořádně nadané žáky z 1. stupně, Myšička – počítačový kroužek pro mimořádně nadané žáky od 1. do 5. třídy, Science – pro zájemce o techniku, fyziku a přírodní vědy, Arteterapie pro 1. stupeň, Arteterapie pro 2. stupeň, Muzikoterapie, Pěstitel, Ruční práce pro 1. stupeň, Ruční práce pro 2. stupeň, Kutil, Dyslektický, Logopedický a Dysgrafický byly pro žáky školy zdarma.  Žáci v nich rozvíjeli své schopnosti a zručnost, případně se mohli naučit něco nového. Kroužky zaměřené na pracovní aktivity umožnily žákům ujasnit si své zájmy a ověřit své předpoklady potřebné pro výběr vhodného povolání. Šlo o zcela inovativní prvek v nabídce volnočasových aktivit, neboť kroužky byly svou náplní vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i mimořádně nadané žáky, činnosti v kroužcích se však mohli dle svého zájmu zúčastňovat všichni žáci školy.

Pro rodiče, žáky i učitele byly v rámci projektu pořádány společné kooperativní dílny. Jejich přínosem bylo mimo možnosti naučit se různým výtvarným a pracovní technikám i možnost společného trávení času v neformálním prostředí. V říjnu 2012 proběhla první společná dílna Keramický reliéf, v prosinci se vyráběly Adventní věnce, další  dílny se zabývaly Pletením z pedigu, Dekupáží na textil a dřevo, Vizovickým pečivem, Slaměnými kraslicemi, Modrotiskem, Enkaustikou, Malbou na hedvábí a Keramickými nádobami.

Významným přínosem projektu byla nabídka doučování z klíčových předmětů. Bylo určeno k podpoře žáků ohrožených školní neúspěšností. Žáci je mohli navštěvovat jen krátkodobě do vymizení vzdělávacích obtíží nebo i po celý rok. Přijít mohli i žáci po delší absenci tak, aby dohnali zameškané učivo.

Od září 2012 ve škole díky grantovému projektu pracoval i nový školní poradenský tým a žáci, rodiče i učitelé měli k dispozici speciálního pedagogaasistenty školního psychologa. Pomoc psychologa a speciálního pedagoga měla formu konzultací, poradenství o tom, co žáky, rodiče nebo učitele trápí, intervenčního zásahu, práce se skupinou i s jednotlivcem, spoluúčasti na aktivitách žáků, které byly zaměřeny na oblast prevence sociálně patologických jevů a podobně.

V roce 2012 pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tvoříme nové interaktivní individuální vzdělávací plány, které jsou doplněny o hodnotící část. V ní v rámci pravidelných konzultací hodnotí své pokroky žák, jeho rodič i učitel. Na základě toho je možno plán účinně obměňovat a pracovat s ním tak, aby byl pro žáka smysluplný.  V dalším období budou pro žáky vypracovány individualizované výukové testy zohledňující jejich speciální potřeby.

První ohlasy po zahájení klíčových aktivit projektu jsou pozitivní a my všichni, realizátoři projektu v ZŠ U Sýpek, se těšíme, že nám projekt napomůže vytvořit školu pro radost co největšímu počtu našich žáků.


Škola hrou – počítače v kroměřížských ZŠ

logoEU

 

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Období realizace: 1. 1. 2010 – 29. 6. 2012 (projekt již byl ukončen)

Financování projektu:

Celkový rozpočet projektu: 10 929 909,- Kč

Evropský sociální fond (85 %): 9 290 423,- Kč

Státní rozpočet ČR (15 %): 1 639 486,- Kč

Stručný obsah projektu:

Projekt si klade za cíl zavést do výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů na kroměřížských základních školách ICT.

Žadatelem o dotaci je město Kroměříž, které chce systémově řešit rozvoj vzdělávání na „svých“ základních školách. Partnery je šest základních škol, které jsou do projektu zapojeny ve dvou etapách.

Na všech školách budou tvořeny nové metodické příručky pro výuku s podporou ICT, budou pořízeny mobilní počítačové učebny, pedagogové budou mít k dispozici potřebnou techniku, poradenskou podporu i vzdělávání. Nové metody budou během realizace projektu zavedeny do praxe. Školy budou sdílet informace a budou si navzájem poskytovat podporu.

V rámci realizace projektu budou vytvořeny nové nebo inovované programy, nově vytvořené nebo inovované produkty, budou podpořeni žáci a pedagogové škol.

Partneři:

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

Výstupy projektu najdete zde: http://www.skolahroukromeriz.cz/