Zaměření školy

Škola leží v klidné části města v blízkosti  Květné a Podzámecké zahrady, které byly zařazeny do seznamu památek UNESCO.

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje školu 368 žáků, jsou rozděleni  do 18 tříd. Škola má 44 pedagogických pracovníků. Jsme školou rodinnou a komunitní a snažíme se o vytvoření přátelského klimatu, ve kterém se žákům i učitelům dobře vzdělává a pracuje. Střední velikost školy nám umožňuje  individuální přístup k našim žákům. Díky tomu se můžeme zaměřit na dosahování kvalitních studijních výsledků a rozvoj jejich osobností. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost. Anglický jazyk se žáci učí od první třídy jako povinný předmět a angličtina se prolíná celou školní výukou. Druhý cizí jazyk se u nás vyučuje již od šestého ročníku a žáci si volí mezi němčinou, francouzštinou a ruštinou. Výuka cizích jazyků probíhá v menších skupinách žáků a je podpořena konverzací s rodilými mluvčími. Ve škole působí výchovná poradkyně, školní psycholožka, dvě speciální pedagožky a osm asistentů pedagoga. Naši žáci mají možnost zapojit se do rozmanitých mimoškolních aktivit, zejména přírodovědného a sportovního zaměření. Pro výuku jsou využívány odborné pracovny fyziky, chemie, učebna přírodopisu, hudební výchovy, cizích jazyků, výtvarné výchovy, dílna pro polytechnické práce, keramická dílna, čítárna, skleník a učebna informatiky. 

Naše značky kvality jsou:

Škola je jednou z 50 škol v ČR, které jsou přidruženy k UNESCO. Do mezinárodní sítě škol přidružených k UNESCO v rámci projektu ASPnet byla zařazena v roce 2002 a své členství musí vzhledem k České komisi UNESCO každoročně obhajovat konkrétními aktivitami a výstupy své činnosti.

Od roku 2003 patříme do sítě Zdravých škol (Škol podporujících zdraví).  

V roce 2010 se škola stala jako třetí v ČR součástí mezinárodní sítě Bezpečných škol.