O školní družině

 Školní družina Sedmikráska

  1. oddělení: vedoucí vychovatelka Hana Kunčarová, přízemí budovy I. stupně
  2. oddělení: pí vychovatelka Leona Kociánová, DiS., 2. podlaží budovy I. stupně
  3. oddělení: pí vychovatelka Lucie Černá, 1. podlaží budovy I. stupně
  4. oddělení: pí vychovatelka Mgr. Radka Staňková, 1. podlaží budovy I. stupně

Kontakty na vychovatelky naleznete zde

Cílem zájmového vzdělávání účastníků (žáků) ve školní družině ZŠ U Sýpek je:

– naučit žáky správnému chování k ostatním žákům, pedagogům a dospělým osobám,
– naučit žáka správným zásadám společenského chování,
– probouzet v žákovi kladný vztah ke škole a ke vzdělání, odpočinku a relaxaci,
– výraznou motivací nabízet zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti žáků,
– naučit žáky dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
– vést k pochopení a uplatňování demokratických zásad, každý má svá práva, ale i povinnosti,
– vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě.

Organizace činnosti

 

Provoz školní družiny

Ranní provoz: 6:30 – 7:40 hod. Žáci přichází sami nejpozději do 7.25 hodin a zvoní na zvonek u pí. vychovatelky, která má ranní provoz. Místnost ranního provozu je v sudém týdnu u pí vychovatelky Kunčarové a v týdnu lichém u pí. vychovatelky Kociánové.

Odpolední provoz: 11:40 – 16:30 hod. Vychovatelky přebírají žáky od učitelů po ukončení vyučování.
Vyzvedávání žáků je možné do 13:30 a poté nejdříve od 14:45 hodin. Prodloužený provoz ŠD do 16:30 hod. bude u pí. vychovatelky L. Černé, vyzvednutí nejpozději 16:25 hod.

Dojíždějící žáky pouštíme v 13:00, 13:50 a 14:40 hodin z oddělení ŠD, autobus jezdí od zastávky u školy v 13:16 hod, 14:08 hodin a 14:58 hod.
Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.
Akce školní družiny v průběhu školního roku budou pro zákonné zástupce zveřejněny v časovém předstihu ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.
Pokud žáci navštěvují kroužky pořádané školou v odpoledních hodinách, odchází a vrací se zpět do školní družiny. Po dobu trvání kroužků přebírá za žáka odpovědnost vedoucí kroužků.

Odchod ze ŠD – od 1. 10. 2020

Zákonný zástupce či pověřená osoba u vchodu školy přiloží čip k terminálu, který je umístěn pod zvonky. Ten krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno žáka. Terminál po načtení čipu předá požadavek do příslušného oddělení ŠD. V případě, že si pověřená osoba chce zkontrolovat, zda dítě bylo propuštěno, po pár minutách přiloží čip znovu k terminálu. Zákonný zástupce či pověřená osoba přebírají plnou odpovědnost za žáka po jeho průchodu vnitřními vchodovými dveřmi.

Při vyzvedávání žáka ze ŠD není vstup do ŠD a prostoru šaten z bezpečnostních důvodů dovolen zákonným zástupcům ani jiným osobám. Vstup povolen pouze se svolením pedagogického pracovníka.
Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vychovatelky školní družiny.
Pokud žák navštíví akci v rámci ŠD, je nutné ho vyzvednout v uvedený čas.

Pokud bude změna odchodu žáka z ŠD, zákonný zástupce den předem písemně oznámí do deníčku vychovatelce školní družiny změnu odchodu; ve výjimečných případech jako např. opomenutí je vhodné poslat mobilní textovou zprávu či zavolat vychovatelce na služební mobil a další den do deníčku dopsat s příslušným datem změny v odchodu.
Provozní doba školní družiny končí v 16.30 hodin.
Zákonní zástupci žáka, nebo jimi pověřená osoba, jsou povinni vyzvednout žáka nejpozději do konce provozní doby školní družiny. V případě, že tak neučiní, postupuje vychovatelka takto:
– Opakovaně telefonuje zákonným zástupcům žáka.
– Informuje ředitelku školy.

 

Způsoby úhrady za pobyt ve školní družině

  1. Trvalým příkazem na účet č. 000027-1499520287, kód banky 0100
  • za měsíc 160,- Kč, nejpozději do 20. dne daného měsíce
  • za 1. pololetí částku 800,- Kč do 30. 9.
  • za školní rok částku 1600,- Kč do 30. 9.
  • za   2. pololetí   částku 800,-   Kč do   31. 1.
  1. Pokud není možnost platby na účet, prosíme zaplatit přímo u paní hospodářky školy pí. M. Hlaváčové.

Platbu je možno provést až po obdržení variabilního symbolu, který je žákům přidělen v září a bude zadán v Edookitu.