O školní družině

 Školní družina Sedmikráska

 1. Školní družina Sedmikráska

  1. oddělení: vedoucí vychovatelka Hana Kunčarová, přízemí budovy I. stupně
  2. oddělení: pí vychovatelka Leona Kociánová, DiS., 2. podlaží budovy I. stupně
  3. oddělení: pí vychovatelka Lucie Černá, 1. podlaží budovy I. stupně

  Kontakty na vychovatelky naleznete zde

  Cílem zájmového vzdělávání účastníků (žáků) ve školní družině ZŠ U Sýpek je:

  – naučit žáky správnému chování k ostatním žákům, pedagogům a dospělým osobám,
  – naučit žáka správným zásadám společenského chování,
  – probouzet v žákovi kladný vztah ke škole a ke vzdělání, odpočinku a relaxaci,
  – výraznou motivací nabízet zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti žáků,
  – naučit žáky dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
  – vést k pochopení a uplatňování demokratických zásad, každý má svá práva, ale i povinnosti,
  – vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě.

  Organizace činnosti

   Provoz ranní i odpolední školní družiny bude zahájen 1. 9. 2021 pro žáky 2. a 3. ročníku. Od 2. 9. 2021 je provoz zahájen i pro 1. ročníky.

  Provoz školní družiny

  Ranní provoz: 6:30 – 7:40 hod.

  Žáci přichází sami nejpozději do 7.25 hodin a zvoní na zvonek u pí. vychovatelky, která má ranní provoz. Žáci 1. a 2. ročníků přichází do školní družiny u pí. Kunčarové, 3. až 5. ročníky jsou v sudém týdnu u pí. Černé a v lichém týdnu u pí. Kociánové.

  Odpolední provoz: 11:40 – 16:30 hod.

  Vychovatelky přebírají žáky od učitelů po ukončení vyučování. Vyzvedávání žáků je možné do 13:30 a poté nejdříve od 14:45 do 16:25 hodin.

  Dojíždějící žáky pouštíme v 13:00 a 14:40 hodin z oddělení ŠD, autobus jezdí od zastávky u školy v 13:16 hod a 14:58 hod.
  Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.
  Akce školní družiny jsou zasílány do e-mailových schránek zákonných zástupců.
  Pokud žáci navštěvují kroužky pořádané školou v odpoledních hodinách, odchází a vrací se zpět do školní družiny. Po dobu trvání kroužků přebírá za žáka odpovědnost vedoucí kroužků.

  Během distančního vzdělávání komunikují pí. vychovatelky s žáky v prostředí MS Teams. Tato činnost je dobrovolná a zakládá se na komunikaci mezi pí. vychovatelkou s žáky a žáky mezi sebou. V souborech naleznou návrhy na činnosti, kterými si mohou zpestřit všední dny v domácím prostředí.

  Odchod ze ŠD

  Zákonný zástupce či pověřená osoba u vchodu školy přiloží čip k terminálu, který je umístěn pod zvonky. Krátký akustický signál potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno žáka. Terminál po načtení čipu předá požadavek do příslušného oddělení ŠD. V případě, že si pověřená osoba chce zkontrolovat, zda dítě bylo propuštěno, po pár minutách přiloží čip znovu k terminálu. Zákonný zástupce či pověřená osoba přebírají plnou odpovědnost za žáka po jeho průchodu vnitřními vchodovými dveřmi.

  Při vyzvedávání žáka ze ŠD není vstup do budovy školy z bezpečnostních důvodů dovolen zákonným zástupcům ani jiným osobám. Vstup povolen pouze se svolením pedagogického pracovníka.
  Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vychovatelky školní družiny.
  Pokud žák navštíví akci v rámci ŠD, je nutné ho vyzvednout v uvedený čas.

  Pokud bude změna odchodu žáka z ŠD, zákonný zástupce den předem písemně oznámí do deníčku nebo e-mailem vychovatelce školní družiny změnu odchodu; ve výjimečných případech jako např. opomenutí je vhodné poslat mobilní textovou zprávu či zavolat vychovatelce na služební mobil a další den do deníčku dopsat s příslušným datem změny v odchodu.
  Zákonní zástupci žáka, nebo jimi pověřená osoba, jsou povinni vyzvednout žáka nejpozději do konce provozní doby školní družiny. V případě, že tak neučiní, postupuje vychovatelka takto:
  – Opakovaně telefonuje zákonným zástupcům žáka.
  – Informuje ředitelku školy.

  Způsoby úhrady za pobyt ve školní družině

  1. Trvalým příkazem na účet č. 000027-1499520287, kód banky 0100
  • za měsíc 160,- Kč, nejpozději do 20. dne daného měsíce
  • za 1. pololetí částku 800,- Kč do 30. 9.
  • za školní rok částku 1600,- Kč do 30. 9.
  • za   2. pololetí   částku 800,- Kč do   31. 1.
  1. Pokud není možnost platby na účet, prosíme zaplatit přímo u paní hospodářky školy pí. M. Hlaváčové.

  Platbu je možno provést až po obdržení variabilního symbolu, který je žákům přidělen v září a bude zadán v Edookitu.