O školní družině

Školní družina Sedmikráska

Školní družina Sedmikráska

  1. oddělení: vedoucí vychovatelka Hana Kunčarová, přízemí budovy I. stupně
  2. oddělení: pí vychovatelka Leona Kociánová, DiS., 2. podlaží budovy I. stupně
  3. oddělení: pí vychovatelka Lucie Černá, 1. podlaží budovy I. stupně
  4. oddělení: pí vychovatelka Lenka Hudečková, DiS.

 

Kontakty na vychovatelky naleznete zde

 

Cílem zájmového vzdělávání účastníků (žáků) ve školní družině ZŠ U Sýpek je:

– naučit žáky správnému chování k ostatním žákům, pedagogům a dospělým osobám,
– naučit žáka správným zásadám společenského chování,
– probouzet v žákovi kladný vztah ke škole a ke vzdělání, odpočinku a relaxaci,
– výraznou motivací nabízet zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti žáků,
– naučit žáky dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
– vést k pochopení a uplatňování demokratických zásad, každý má svá práva, ale i povinnosti,
– vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě.

 

Organizace činnosti

 Provoz ranní i odpolední školní družiny bude zahájen 4. 9. 2023. Paní vychovatelka si žáky vyzvedne po ukončení školního programu.

 

Provoz školní družiny

Ranní provoz: 6:30 – 7:40 hod.

Žáci přichází sami nejpozději do 7.25 hodin a zvoní na zvonek u pí. vychovatelky, která má ranní provoz. 

Odpolední provoz: 11:40 – 16:30 hod.

Vychovatelky přebírají žáky od učitelů po ukončení vyučování. Žáky s delším vyučováním vodí učitelé po obědě do ŠD. Vyzvedávání žáků je možné do 13:30 a poté nejdříve od 14:45 do 16:25 hodin.

Dojíždějící žáky pouštíme v 13:00 a 14:40 hodin z oddělení ŠD, autobus jezdí od zastávky u školy v 13:16 hod a 14:58 hod.

Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.

Akce školní družiny jsou zasílány do e-mailových schránek zákonných zástupců.
Pokud žáci navštěvují kroužky pořádané školou v odpoledních hodinách, odchází a vrací se zpět do školní družiny. Po dobu trvání kroužků přebírá za žáka odpovědnost vedoucí kroužků.

Během distančního vzdělávání komunikují pí. vychovatelky s žáky v prostředí MS Teams. Tato činnost je dobrovolná a zakládá se na komunikaci mezi pí. vychovatelkou s žáky a žáky mezi sebou. V souborech naleznou návrhy na činnosti, kterými si mohou zpestřit všední dny v domácím prostředí.

 

Odchod ze ŠD

Zákonný zástupce či pověřená osoba u vchodu školy přiloží čip k terminálu, který je umístěn pod zvonky. Krátký akustický signál potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno žáka. Terminál po načtení čipu předá požadavek do příslušného oddělení ŠD. V případě, že si pověřená osoba chce zkontrolovat, zda dítě bylo propuštěno, po pár minutách přiloží čip znovu k terminálu. Zákonný zástupce či pověřená osoba přebírají plnou odpovědnost za žáka po jeho průchodu vnitřními vchodovými dveřmi.

Při vyzvedávání žáka ze ŠD není vstup do budovy školy z bezpečnostních důvodů dovolen zákonným zástupcům ani jiným osobám. Vstup povolen pouze se svolením pedagogického pracovníka.
Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vychovatelky školní družiny.
Pokud žák navštíví akci v rámci ŠD, je nutné ho vyzvednout v uvedený čas.

Pokud bude změna odchodu žáka z ŠD, zákonný zástupce den předem písemně oznámí do deníčku nebo e-mailem vychovatelce školní družiny změnu odchodu; ve výjimečných případech jako např. opomenutí je vhodné poslat mobilní textovou zprávu vychovatelce na služební mobil a další den do deníčku dopsat s příslušným datem změny v odchodu.
Zákonní zástupci žáka, nebo jimi pověřená osoba, jsou povinni vyzvednout žáka nejpozději do konce provozní doby školní družiny. V případě, že tak neučiní, postupuje vychovatelka takto:
– opakovaně telefonuje zákonným zástupcům žáka
– informuje ředitelku školy

 

Způsoby úhrady za pobyt ve školní družině

Trvalým příkazem na účet č. 000027-1499520287, kód banky 0100

 • za 1. pololetí částku 1000,- Kč do 30. 9. 2023
 • za školní rok částku 2000,- Kč do 30. 9. 2023
 • za 2. pololetí částku 1000,- Kč do 31. 1. 2024

Pokud není možnost platby na účet, prosíme zaplatit přímo u paní hospodářky školy.

Platbu je možno provést až po obdržení variabilního symbolu, který je žákům přidělen v září a bude zadán v Edookitu.