O školním klubu

Školní klub je určen pro žáky 4. – 9. tříd, zejména těm, kteří dojíždějí a musejí čekat na odpolední autobus, ale i těm, kteří chtějí smysluplně využít svůj čas.

Jednou z činností školního klubu je pravidelná ranní či odpolední docházka do klubu. Děti ho mohou navštěvovat ráno od 6.30 do 7.40 hod. Žáci zvoní na zvonek u pí. vychovatelky, která má ranní provoz. Žáci přichází do školní družiny v sudém týdnu u pí. Černé a v lichém týdnu u pí. Kociánové.

Odpoledne mohou žáci navštěvovat školní klub od 12.35 do 15.00 hod. Mohou se zde samostatně připravovat na výuku (psát úkoly, referáty apod.), ale také hrát deskové hry nebo mohou v rámci školního klubu navštěvovat zájmové kroužky. Do kroužků mohou chodit i ti žáci, kteří se nebudou účastnit pravidelné činnosti školního klubu.

Činnost klubu je orientována tak, aby uspokojila potřeby a zájmy dětí jak po stránce odpočinku, zábavy, sportovního vyžití, tak po stránce vzdělávání, či přípravě na vyučování. Doplňujeme a rozvíjíme s nimi poznatky z vyučování a jsme nápomocni při plnění domácích úkolů, úzce spolupracujeme s třídními učiteli. Snažíme se o výchovu k odpovědnosti, k sebepoznání, vedeme žáky ke spolupráci ve skupině a posilujeme komunikační dovednosti.

Kapacita ŠK je 30 dětí, v případě většího zájmu budou mít přednost mladší žáci.

Příchody a odchody žáků

Do ŠK budou děti přicházet a odcházet samy bez doprovodu vychovatelky.

Časy příchodů a odchodů žáků v jednotlivých dnech vyplní rodiče v přihlášce do ŠK. Při změně obvyklé docházky informují rodiče vychovatele písemnou žádostí zapsanou v deníčku ŠK. Za mimořádných okolností si může zákonný zástupce přebrat dítě osobně. V těchto případech kontaktujte vychovatelku klubu na telefonním čísle 727 965 353.

Činnost ŠK se řídí vnitřním řádem a celoročním plánem.

Ve školním roce jsou v rámci školního klubu (ŠK) nabízeny tyto kroužky:

Keramika hrou 3., 4. ročník

Logopedie – (dle vyučování zájemců)

Rozšířená hodina Tv 3. až 5. ročník

Tato nabídka platí pouze pro členy školního klubu, kteří platí jednorázový poplatek 350,- Kč na jedno pololetí za členství ve ŠK. Žáci přihlášení do ŠK si mohou vybrat jeden nebo více kroužků, které budou v době svého pobytu ve ŠK navštěvovat. Za účast v kroužku nebude vybírán žádný další poplatek. Příchod do kroužku je možný i v případě pozdějšího konce výuky.

Činnost ŠK bude zahájena 1. září 2021 a ukončena 30. 6. 2022.

Činnost zájmových kroužků bude zahájena 6. září 2021.