O školním klubu

Školní klub Rozmarýn

Školní klub Rozmarýn

pí. vychovatelka Markéta Krausová, DiS.

Kontakt na vychovatelku:

 

Školní klub je určen pro žáky 4. – 9. tříd, zejména těm, kteří dojíždějí a musejí čekat na odpolední autobus, ale i těm, kteří chtějí smysluplně využít svůj čas. Akce školního klubu jsou zasílány do e-mailových schránek zákonných zástupců. Během distančního vzdělávání komunikují pí. vychovatelky s žáky v prostředí MS Teams. Tato činnost je dobrovolná a zakládá se na komunikaci mezi pí. vychovatelkou s žáky a žáky mezi sebou. V souborech naleznou návrhy na činnosti, kterými si mohou zpestřit všední dny v domácím prostředí. Činnost ŠK se řídí vnitřním řádem a celoročním plánem.

 

Činnost školního kubu

Činnost klubu je orientována tak, aby uspokojila potřeby a zájmy žáků jak po stránce odpočinku, zábavy, sportovního vyžití, tak po stránce vzdělávání, či přípravě na vyučování. Doplňujeme a rozvíjíme s nimi poznatky z vyučování a jsme nápomocni při plnění domácích úkolů, úzce spolupracujeme s třídními učiteli. Snažíme se o výchovu k odpovědnosti, k sebepoznání, vedeme žáky ke spolupráci ve skupině a posilujeme komunikační dovednosti.

 

Organizace činnosti

Provoz ranního i odpoledního školního klubu bude zahájen 4. 9. 2023 a ukončen 28. 6. 2024.

 

Provoz školního klubu

Ranní provoz ŠD/ŠK: 6:30 – 7:40 hod.

Žáci přichází sami nejpozději do 7.25 hodin a zvoní na zvonek u pí. vychovatelky.

Odpolední provoz: 12:45 – 15:00 hod.

Do ŠK žáci přichází a odchází sami bez doprovodu vychovatelky. Samostatně se připravují na výuku (úkoly, referáty apod.), ale také hrají deskové hry nebo v rámci školního klubu navštěvují zájmové kroužky. Do kroužků chodí i ti žáci, kteří se neúčastní pravidelné činnosti školního klubu.

 

Odchod ze ŠK

Způsob odchodu a časy odchodů žáků v jednotlivých dnech vyplní rodiče v přihlášce do ŠK. V případě osobního vyzvednutí zákonný zástupce či pověřená osoba u vchodu školy přiloží čip k terminálu, který je umístěn pod zvonky. Krátký akustický signál potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno žáka. Terminál po načtení čipu předá požadavek do oddělení ŠK. V případě, že si pověřená osoba chce zkontrolovat, zda dítě bylo propuštěno, po pár minutách přiloží čip znovu k terminálu. Zákonný zástupce či pověřená osoba přebírají plnou odpovědnost za žáka po jeho průchodu vnitřními vchodovými dveřmi.

Při vyzvedávání žáka ze ŠK není vstup do budovy školy z bezpečnostních důvodů dovolen zákonným zástupcům ani jiným osobám. Vstup povolen pouze se svolením pedagogického pracovníka.
Rozsah denního provozu ŠK a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vedoucí vychovatelky.
Pokud žák navštíví akci v rámci ŠK, je nutné ho vyzvednout v uvedený čas.

Pokud bude změna odchodu žáka ze ŠK, zákonný zástupce den předem písemně oznámí do deníčku nebo e-mailem vychovatelce školního klubu změnu odchodu; ve výjimečných případech jako např. opomenutí je vhodné poslat mobilní textovou zprávu vychovatelce na služební mobil a další den do deníčku dopsat s příslušným datem změny v odchodu.
Zákonní zástupci žáka, nebo jimi pověřená osoba, jsou povinni vyzvednout žáka nejpozději do konce provozní doby školního klubu. V případě, že tak neučiní, postupuje vychovatelka takto:
– opakovaně telefonuje zákonným zástupcům žáka
– informuje ředitelku školy

 

Kroužky

Ve školním roce jsou v rámci školního klubu nabízeny různorodé kroužky. Tato nabídka platí pouze pro členy školního klubu, kteří platí jednorázový poplatek 400,- Kč na jedno pololetí za členství ve ŠK. Žáci přihlášení do ŠK si mohou vybrat jeden nebo více kroužků, které budou v době svého pobytu ve ŠK navštěvovat. Za účast v kroužku nebude vybírán žádný další poplatek. Příchod do kroužku je možný i v případě pozdějšího konce výuky. Po dobu trvání kroužků přebírá za žáka odpovědnost vedoucí kroužků.

 

Způsoby úhrady za pobyt ve školním klubu

Trvalým příkazem na účet č. 000027-1499520287, kód banky 0100

  • za 1. pololetí částku 400,- Kč do 30. 9. 2023
  • za školní rok částku 800,- Kč do 30. 9. 2023
  • za 2. pololetí částku 400,- Kč do 31. 1. 2024

Pokud není možnost platby na účet, prosíme zaplatit přímo u paní hospodářky školy.

Platbu je možno provést až po obdržení variabilního symbolu, který je žákům přidělen v září a bude zadán v Edookitu.