Speciální pedagog

Školní speciální pedagog: Mgr. Jitka Vyskotová

Kontakt: Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

Telefon: 573338164, mobil: 732108099

e-mail: jitka.vyskotova@zssypky.cz

Konzultační hodiny:  Po –  Čt   13.00 – 14.30 hod.

Konzultace v jiný čas vždy dle předchozí telefonické nebo osobní domluvy.

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat některé problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých nebo dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Školní speciální pedagog pracuje v těchto oblastech:

Vyhledává ve spolupráci s třídními učiteli žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně pedagogické péče.
Dohlíží na vypracování IVP a jeho aplikaci ve vyučování.
Zajišťuje učebnice, pracovní listy a kompenzační pomůcky pro integrované žáky.
Vede příslušnou dokumentaci.
Poskytuje poradenské služby pro učitele.
Poskytuje poradenské služby pro rodiče a žáky v oblasti výukových a výchovných problémů.
V případě zájmu prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi rodiči a školou.
Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (krajská pedagogicko–psychologická poradna Zlín, odborné pracoviště Kroměříž; Středisko výchovné péče Kroměříž; Speciálně pedagogické centrum Kroměříž).

Na školního speciálního pedagoga se mohou obracet učitelé školy, žáci i rodiče. S  předanými informacemi se zachází jako s citlivými údaji.

Těším se na vzájemnou spolupráci.