Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vychází z dlouhodobé koncepce a vizí školy a jeho motivační název „Škola pro budoucnost“ vystihuje jeho hlavní cíl – vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí, které je motivují pro jejich celoživotní učení, a dají jim základ pro vstup do života a pracovního procesu. Školní vzdělávací program zvýšenou dotací hodin cizího jazyka odráží úsilí školy prohloubit jazykové vzdělávaní žáků a vytvořit základy pro jejich globální vnímání světa. Program zahrnuje individuální přístup a péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a  péči o nadané žáky.

Škola klade důraz na využívání informačních a komunikačních technologií a moderních učebních pomůcek.

Školní vzdělávací program je zaměřen na celé spektrum populace a umožňuje prožít radost z úspěchu a vzdělávání každému žáku.

Součástí ŠVP ZV jsou školní projekty zejména ekologické, projekty zaměřující se na náš region a město Kroměříž, projekty korespondující s posláním světové organizace UNESCO a projekty Napříč školou posilující kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální. Škola se významně zaměřuje na prevenci rizikových sociálních jevů a realizuje projekty preventivních aktivit (Bezpečná škola, Osobnostně-sociální rozvoj, Zdravý životní styl atd.)

Učební plán I. stupeň
Vzdělávací oblast Předmět  1.  2.  3.  4.  5. Celkem Disponibilní dotace
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 (2) 8 (2) 9 (2) 8 (1) 7 (1) 41 8
Anglický jazyk 1 (1) 2 (2) 3 (1) 3 4 13 4
Matematika a její aplikace Matematika 4 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 24 4
Informační a komunikační technologie Informatika       1  1 2 0
Člověk a jeho svět PrvoukaVlastivěda Přírodověda 2   2   2    11  21 11 0
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 12 0
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Člověk a jeho zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 0
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 0
    21 22 24 25 26 118 16

Poznámky k učebnímu plánu I. stupně:

V rámci disponibilní časové dotace jsme na prvním stupni posílili především vzdělávací obor Český jazyk a literatura – z disponibilní dotace došlo k posílení předmětu o 8 vyučovacích hodin. Hodiny jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti s důrazem na čtení s  porozuměním a na realizaci průřezových témat.

Cizí jazyk – z disponibilní dotace došlo k posílení předmětu o 4 vyučovací hodiny. Žákům je přednostně nabízen anglický jazyk. Předmět je vyučován převážně ve skupinách (podle počtu žáků v ročníku).

Předmět Matematika byl z disponibilní časové dotace posílen o 4 hodiny.

Předmět Informatika je vyučován v méně početných skupinách žáků podle počtu pracovních stanic v počítačových učebnách.

Člověk a jeho svět –  tato vzdělávací oblast rozdělena v  1. – 3. ročníku  do předmětu Prvouka a  ve 4. – 5. ročníku do předmětů Vlastivěda a Přírodověda.

Tělesná výchova – ve 3. a 4. ročníku realizujeme v rámci předmětu plavecký výcvik v celkové dotaci 40 hodin.

Učební plán II. stupeň
Vzdělávací oblast Předmět  6..  7. 8.  9. Celkem Disponibilní dotace
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 5 (1) 4 (1) 5 (1) 5 (1)  19 4
Anglický jazyk (1) 4 4 (1) 3 14 2
Další cizí jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk (1) 7 1
Matematika a její aplikace Matematika (1) (1) 5 (1)  5 (1) 19 4
Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 1 4 0
Člověk a společnost Dějepis 2 2 1 2 10 0
Výchova k občanství 1 1 0 1
Člověk a příroda Fyzika 2 2 2 (1) 1 24 5
Chemie 2 2 (1)
Přírodopis 2 2 (1) 2 1 (1)
Zeměpis 2 (1) 2 1
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 11 1
Výtvarná výchova 2 2 2 (1) 1
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1     1 10 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 (1) 4 1
    30 30 32 30 122 18

Na druhém stupni školy jsme posílili hodinovou dotaci v rámci povinných vyučovacích předmětů ve vzdělávacích oborech:

Český jazyk a literatura byl z disponibilní časové dotace posílen o 3 vyučovací hodiny. Hodiny jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti, s důrazem na čtení s porozuměním a realizaci průřezových témat.

Cizí jazyk – vyučuje se anglický jazyk, v souladu s filosofií školy došlo z disponibilní dotace k posílení předmětu o 2 vyučovací hodiny. Předmět je vyučován převážně ve skupinách (podle počtu žáků v ročníku).

Další cizí jazyk – Škola nabízí německý, francouzský a ruský jazyk a jazyk od 6. ročníku, z disponibilní dotace byla využita 1 vyučovací hodina v 6. ročníku.

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace byla z disponibilní dotace posílena z důvodu náročnosti učiva a potřeby jeho procvičování o 3 vyučovací hodiny.

Informatika a komunikační technologie – z disponibilní dotace došlo k posílení předmětu Informatika o 1 hodinu zařazením výuky do 7. ročníku. Žáci jsou vyučováni ve skupinách podle počtu pracovních stanic v počítačových učebnách.

Vzdělávací oblast Člověk a příroda byla posílena o 4 hodiny z důvodu realizace průřezových témat, především environmentální výchovy.

Výtvarná výchova byla posílena o 1 hodinu z důvodu potřeby posílení estetického vnímání žáků.

Výchova ke zdraví je v souladu se školní filosofií posílena o 2 vyučovací hodiny. V předmětu jsou také realizována průřezová témata.

Předmět Člověk a svět práce byl posílen z disponibilní dotace o 1 hodinu. V předmětu se vyučují témata Práce s technickými materiály, Pěstitelství, Svět práce, Provoz a údržba domácnosti.

Úplné znění ŠVP: ŠVP od 1.9.2022