Školní psycholog

Mgr. et Mgr. Barbora Glogarová

Pracovna: 2. patro vlevo na konci chodby (dveře č. 61)

E-mail: barbora.glogarova@zssypky.cz

Telefon: 721 026 697

Konzultační hodiny: pondělí: 10:00 – 11:45, dále individuálně po předchozí domluvě.

 Co dělá školní psycholog?        

                                            ……………….povídá si, hraje si, provází, občas testuje, radí,

– pomáhá při zápisu do 1. ročníků základní školy,

– vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni,

– provádí diagnostiku:

                        – kognitivních schopností žáků (intelekt, pozornost)

                        – u žáků neprospívajících, s potížemi ve čtení psaní či počítání,

                       – profesní orientace vycházejících žáků a poradenství,

                       – sociálního klimatu tříd,                                             

– rychle zasahuje při zvládání náročných životních situací,

– účastní se plánování a provádí preventivní programy pro třídy ve spolupráci s třídními učiteli a školním poradenským pracovištěm (ŠPP),

– pracuje se třídami na posílení dobrého třídního klimatu,

– poskytuje odbornou pomoc a metodickou podporu učitelům,

– poradenství rodičům žáků s výchovnými a výukovými potížemi,

– dlouhodobě terapeuticky vede děti s osobními problémy v duchu individuální psychologie Alfreda Adlera.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zák. zástupců a pedagogů.

Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zák. zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní, nebo tělesné zdraví žáka, nebo osob v jeho okolí. Informace a data o žácích a jejich rodičích jsou důvěrná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.